programska oprema LEKŠE spider
Predstavitev podjetja
Programska oprema
Programiranje
Internet storitve
Pomoč na daljavo
Cenik storitev
Vabilo k sodelovanju
KontaktUporabljamo licenčno programsko opremo
CodeGear
CodeGear
CodeGear
CodeGear
Uporaba piratskih programov je lahko dražja od nakupa licence!


Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-UPB3), objavljen v Uradnem listu RS št. 16/2007 z dne 23.2.2007 v devetem poglavju - kazenske določbe (184. člen) pravi:
  1. Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki poseduje primerek računalniškega programa za gospodarske namene, za katerega se zaveda ali bi se moral in mogel zavedati, da je nedovoljen primerek (2. točka 116. člena)
  2. z globo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka
Design and scripting by MySubNet